ogłoszenia przetargowe

Przetargi i zapytania ofertowe

WYKONANIE INSTALACJI C.O. I C.W.U. W LOKALACH W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

Data publikacji: 2022-07-15

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu

Tytuł: WYKONANIE INSTALACJI C.O. I C.W.U. W LOKALACH W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

Typ prac: roboty budowlane

Procedura: Przetarg: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 PZP

Termin składania ofert: 2022-07-29

Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Expert Dom Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych c.o. i c.w.u. w lokalach w budynku  przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu w ramach realizowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu inwestycji pt. Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu. Z uwagi na realizację inwestycji z pozyskiwaniem finansowania z programu KAWKA, oraz w kooperacji z dostawcą ciepła, oferta musi przewidywać termin wykonania nie późniejszy, niż 30.09.2022 r.

Postępowanie ws. udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym wg art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00257827/01.

 

Postępowanie ws. udzielenia zamówienia prowadzone jest na stronie internetowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/639448

na której znajdują się wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania, w szczególności dotyczące sposobu i terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Termin składania ofert: 29.07.2022 godz. 13:40

Nr referencyjny postępowania: P1/2022/Kos180KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo