ogłoszenia przetargowe

Przetargi i zapytania ofertowe

Konkurs ofert na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych c.o. i c.w.u. w częściach wspólnych budynku przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu

Data publikacji: 2022-07-12

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu

Tytuł: Konkurs ofert na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych c.o. i c.w.u. w częściach wspólnych budynku przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu

Typ prac: Roboty budowlane

Procedura: Konkurs ofert

Termin składania ofert: 2022-07-19

Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych c.o. i c.w.u. w częściach wspólnych budynku  w ramach realizowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu inwestycji pt. Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu. Z uwagi na realizację inwestycji z pozyskiwaniem finansowania z programu KAWKA, oraz w kooperacji z dostawcą ciepła, oferta musi przewidywać termin wykonania nie późniejszy, niż wskazany poniżej.

Termin składania ofert:
do godz. 14:30 dnia 19.07.2022 r.

Sposób i miejsce składania ofert:
– elektronicznie na adres: biuro@expertdom.pl,
– tradycyjnie: osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Expert Dom Sp. z o.o., ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław.

Zakres ofert:
oferty należy składać na załączonym poniżej formularzu, do którego należy załączyć 2 kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z załączonymi poniżej 2 przedmiarami Zamawiającego oraz zgodnie z Projektem Wykonawczym. Oferta musi obejmować minimum całość prac objętych przedmiarami. Kosztorysy ofertowe powinny obejmować oznaczenia KNR zgodne z przedmiarami.

Termin wykonania zamówienia:
15.09.2022 r.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w drodze konkursu ofert, przy ocenie ofert uwzględniana będzie m.in. cena i okres gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Przedmiotowe postępowanie nie jest objęte reżimem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem.

Załączniki:
– formularz oferty

– przedmiar instalacje c.o.
– przedmiar instalacje c.w.u.

– projekt wykonawczy

Ewentualne pytania:
– dot. kwestii projektowych można kierować na adres e-mail Projektanta: pracownia.bob@gmail.com
– dot. kwestii związanych z instalacjami sanitarnymi c.o. i c.w.u. można kierować na adres e-mail Inspektora Nadzoru w0d.-kan.: dymarczyk.waclaw@op.plKLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo