Zarządzanie nieruchmościami

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Co to oznacza i ile kosztuje?

Z uwagi na zapytania kierowane do nas w tej sprawie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności. Jest to sprawa dotycząca prawa własności poszczególnych lokali, prowadzona nie zbiorczo przez Wspólnotę, lecz indywidualnie przez każdego właściciela lokalu.

Czym jest użytkowanie wieczyste

Z prawem własności każdego lokalu w budynku związany jest udział w nieruchomości wspólnej, w skład której wchodzi także grunt pod budynkiem. Grunt pod wieloma budynkami Wspólnot Mieszkaniowych we Wrocławiu nie jest własnością właścicieli lokali, lecz należy do Gminy Wrocław, która oddała go właścicielom budynków w użytkowanie wieczyste. Z użytkowaniem wieczystym wiąże się obowiązek wnoszenia corocznej opłaty na rzecz właściciela gruntu i obowiązek dokonywania z nim uzgodnień w sprawach dotyczących gruntu.

Użytkowanie wieczyste automatycznie uległo przekształceniu w prawo własności

Przekształcenie następuje automatycznie, z mocy prawa. Każdy właściciel lokalu w budynku na gruncie w użytkowaniu wieczystym dnia 1 stycznia 2019 stał się współwłaścicielem gruntu pod budynkiem. Do końca 2019 każdy właściciel nieruchomości objętej ustawą o przekształceniu powinien dostać urzędowe zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Koszty

Koszt wykupu (za przekształcenie użytkowania we własność) zostaje rozłożony na najbliższe 20 lat i wynosi tyle, ile płaciliby Państwo za użytkowanie wieczyste w tym okresie. Opłata może być niższa przy zastosowaniu bonifikaty. Dla gruntów państwowych wysokość bonifikat określa ustawa, dla gruntów samorządowych wysokość bonifikat jest zależna od uchwał organów samorządu. Rada Miejska Wrocławia uchwaliła bonifikatę w wysokości 90% dla wszystkich, którzy zapłacą całą kwotę przekształcenia jednorazowo (wtedy koszt wyniesie tylko 10% opłaty za wykup). Natomiast dla gruntów należących do Skarbu Państwa za wpłatę całej kwoty jednorazowo przysługuje bonifikata w wysokości 60%.

Osoby, które nie zdecydują się wpłacić całej kwoty od razu, tylko z rozbiciem na pełne 20 lat, będą płacić tyle samo, ile dotąd za użytkowanie wieczyste, przynajmniej z początku. Zgodnie z ustawą co kilka lat kwota roczna może być podnoszona (tzw. waloryzacja). W konsekwencji wniesienie wpłaty jednorazowej i skorzystanie z bonifikaty pozwala Państwu na znaczne oszczędności w porównaniu do wariantu płatności rozłożonej na 20 lat.

Informacje

Z informacjami na temat przekształcenia użytkowania wieczystego, wysokości opłat oraz sposobu załatwienia sprawy mogą się Państwo zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/37156/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-zabudowanego-na-cele-mieszkaniowe-w-prawo-wlasnosci-tego-gruntu-na-podstawie-przepisow-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018r-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow-zabudowanych-na-cele-mieszkaniowe-prawo-wlasnosci-tych-gruntow-procedura-realizowana-przez-wns

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia bonifikaty przy wpłacie jednorazowej:

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=III/29/18

Komentarze


Brak komentarzy