INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości, w której posiadają Państwo lokal. Szczegółowe dane Wspólnoty mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem Expert Dom.

Wspólnota Mieszkaniowa Państwa nieruchomości powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną firmie Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław, REGON 932202682. Realizując powierzone zadania, Expert Dom przetwarza w imieniu Wspólnoty dane osobowe jako podmiot przetwarzający określony w art. 28 RODO. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adresy wskazane w zakładce kontakt.

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wytycza ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, ze zm.), która określa prawa i obowiązki właścicieli lokali, Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące akty prawne. Uzasadnione interesy administratora dotyczą w szczególności realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz ochrony mienia Wspólnoty Mieszkaniowej.

Cel przetwarzania danych

Wspólnota Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe w celu realizacji jej ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, ze zm.). Dotyczy to w szczególności wykonywania rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obsługi zgłoszeń i awarii, regulowania zobowiązań Wspólnoty, realizacji przysługujących jej roszczeń cywilnoprawnych, reprezentacji w sprawach Wspólnoty przed organami administracji oraz sądami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim pozostają Państwo właścicielami lokalu posadowionego w budynku Wspólnoty. W razie sprzedaży lokalu, lub ustania prawa jego własności z innej przyczyny, okres przechowywania danych będzie adekwatny do określonych w Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) terminów przedawnienia roszczeń, które mogą ewentualnie przysługiwać Wspólnocie Mieszkaniowej (np. z tytułu nieuregulowanych rozliczeń kosztów mediów).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Wspólnotę Mieszkaniową, oraz przetwarzanych w jej imieniu przez Expert Dom, mogą być dostawcy usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w tym dostawcy usług informatycznych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie dopuszczalnym przez przepisy), prawo do przenoszenia danych, prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z podanymi powyżej podstawami prawnymi oraz celami przetwarzania.

Przetwarzanie danych osób niezwiązanych z Expert Dom

Administratorem danych osobowych osób, które nie są jeszcze naszymi klientami, a z którymi nawiązujemy kontakt, bądź które nawiązują kontakt z nami, jest Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław, REGON 932202682. Pozostałe kwestie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych tych osób są tożsame z opisanymi powyżej, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych może następować także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora, jakim jest w szczególności marketing usług Expert Dom.