przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji c.w.u. i c.o. w budynku przy ul. Krasińskiego 19, 19of 21-23, 21of we Wrocławiu

Data publikacji: 2019-06-17
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Krasińskiego 19-23 we Wrocławiu
Tytuł: przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji c.w.u. i c.o. w budynku przy ul. Krasińskiego 19, 19of 21-23, 21of we Wrocławiu
Typ prac: roboty budowlane
Procedura: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 2019-06-24

Szczegóły:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 19, 19of 21-23, 21of  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stawowej 15/9, 50-018 Wrocław, NIP 899-23-76-444, reprezentowana przez EXPERT DOM Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek

zaprasza do składania ofert

na roboty budowlane obejmujące przygotowanie pomieszczenia do montażu węzła cieplnego zasilającego budynek przy ul. Krasińskiego 19, 19of, 21-23, 21of oraz wykonanie instalacji c.w.u. i c.o. w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach zgodnie z projektem wykonawczym (inwestycja realizowana w ramach programu KAWKA).

Dokumentacja robót:

Formularz ofertowy wg poniższego wzoru wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć zarządcy Expert Dom ul. Stawowa 15/13 we Wrocławiu w terminie do godziny 12:00 dnia 24.06.2019 r.

W razie potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Pożądany termin realizacji robót: lato 2019.

Postępowanie w zakresie wyboru oferty nie podlega reżimowi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wspólnota zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 19, 19of 21-23, 21of we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym wg powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo