ogłoszenia przetargowe

przetargi i zapytania ofertowe

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH I PRZEBUDOWA ELEWACJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 11-12 WE WROCŁAWIU

Data publikacji: 2021-05-05

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu

Tytuł: REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH I PRZEBUDOWA ELEWACJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 11-12 WE WROCŁAWIU

Typ prac: roboty budowlane

Procedura: Zamówienie w trybie podstawowym

Termin składania ofert: 2021-05-20

Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu części wspólnych i przebudowy elewacji wschodniej i południowej zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu. Postępowanie ws. udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym wg art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00046301/01.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/453786

na której znajdują się wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania, w szczególności dotyczące sposobu i terminu składania ofert.

Nr referencyjny postępowania: P1/2021/K11

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00083035/01.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest tutaj.