Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu

Data publikacji: 2020-05-07
Zamawiający: WM ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu
Tytuł: Przetarg na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu
Typ prac: roboty budowlane
Procedura: przetarg
Termin składania ofert: 2020-05-25

Szczegóły:

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 17.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 28.05.2020, do godz. 11:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 28.05.2020, godz.: 11:00.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 538009-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0638cc41-13fb-4138-8d9b-935bccbf7062

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540086227-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9c4067ef-40c7-462a-9dce-d0258f313a66

W związku ze zmianą SIWZ termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.05.2020, godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540089096-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e35138cd-72ce-495f-9677-3480ee938f6c

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540089540-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/59f6a25e-4110-4346-97b2-093010a4658c

W związku ze zmianą SIWZ termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.05.2020, godz. 11:00.

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Komunikaty:

2020 05 19 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 19 informacja o zmianie SIWZ

2020 05 22 informacja o zmianie SIWZ

2020 05 25 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 25 informacja o zmianie SIWZ

2020 05 28 informacja o ofertach

2020 06 09 informacja o wyborze oferty

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo