UNIEWAŻNIONY: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu

Data publikacji: 2020-04-27
Zamawiający: WM ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Tytuł: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Typ prac: roboty budowlane
Procedura: przetarg
Termin składania ofert: 2020-05-14

Szczegóły:

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu części wspólnych i przebudowy elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 11-12.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 14.05.2020, do godz. 11:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 14.05.2020, godz.: 11:00.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 534920-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0638cc41-13fb-4138-8d9b-935bccbf7062

Ogłoszenie o zmianie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540076915-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/00323db5-9a35-428a-8fb9-126b50b115c4

W związku ze zmianą SIWZ termin składania ofert  został przedłużony do dnia 14.05.2020, godz. 11:00.

Ogłoszenie o zmianie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540080022-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/5d515d43-c579-4607-94b9-01f4aad4a7a9

Ogłoszenie o zmianie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 540082056-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a3d28b4c-0902-4008-a5a1-1f23d97aa57e

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 510082750-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/46de7598-ab00-41a4-9c16-1f1b4738db86

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Komunikaty:

2020 05 05 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 05 informacja o zmianie SIWZ

2020 05 06 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 11 wyjaśnienia, zmiana SIWZ

2020 05 12 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 13 wyjaśnienia SIWZ

2020 05 13 informacja o zmianie SIWZ

2020 05 14 informacja o ofertach

 

2020 05 14 unieważnienie przetargu

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 11/12 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo