Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu

Data publikacji: 2020-06-09
Zamawiający: WM ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Tytuł: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Typ prac: roboty budowlane
Procedura: przetarg
Termin składania ofert: 2020-06-24

Szczegóły:

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu części wspólnych i przebudowy elewacji zachodniej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 11-12.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 24.06.2020, do godz. 11:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 24.06.2020, godz.: 11:00.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 549398-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a374ca45-b603-438b-88d5-065ae57ecc54

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 510127139-N-2020): https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e1319959-0fce-442a-aee2-ded79db9f54a

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załączniki 1-4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Komunikaty:

2020 06 24 informacja o ofertach

2020 07 06 informacja o wyborze oferty

 

2020 07 14 unieważnienie przetargu

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 11/12 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo