Unieważniony: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu

Data publikacji: 2019-04-04
Zamawiający: WM ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Tytuł: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Typ prac: remont i przebudowa elewacji
Procedura: przetarg
Termin składania ofert: 2019-04-23

Szczegóły:

Przetarg nieograniczony na remont: ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: P1-2019

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu części wspólnych i przebudowy elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 11-12.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019, do godz. 11:00.

Otwarcie kopert nastąpi dnia 23.04.2019, godz.: 11:10.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5aa77dd3-dbb0-490f-a687-143d9e5b7355

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki_1-4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

2019 04 23 informacja o ofertach P1-2019

2019 04 26 informacja o wyborze oferty P1-2019

 

2019 06 10 unieważnienie przetargu P1-2019

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kołłątaja 11/12 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Stawowa 15/9, 50-018 Wrocław. Dane są przetwarzane w imieniu Wspólnoty przez Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami Seweryn Chwałek, któremu Wspólnota powierzyła sprawowanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem powyższego ogłoszenia. Kluczowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych:
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowa nota informacyjna RODO dostępna jest pod adresem: https://expertdom.pl/rodo