1. Właściciele lokali posiadający przynajmniej 10% udziałów w nieruchomości składają do obecnego zarządcy wniosek o zwołanie zebrania nadzwyczajnego wspólnoty mieszkaniowej w trybie art. 31 pkt. b ustawy o własności lokali: “zebrania właścicieli zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę (…).”

2. Na wniosku należy podać przewidywany porządek obrad:
• odwołanie zarządcy/zarządu nieruchomości wspólnej,
• powołanie zarządu/zarządcy nieruchomości wspólnej,
• należy zaznaczyć, iż konieczna jest obecność notariusza w celu protokołowania uchwały.

3. Należy zadbać, by na zebranie przyszli właściciele posiadający przynajmniej 50% udziałów. W sytuacji, gdy właściciel nie może być obecny na zebraniu, może udzielić pełnomocnictwa innemu właścicielowi do głosowania nad odwołaniem i powołaniem zarządu. Wystarczy tu zwykłe pisemne pełnomocnictwo. Gdy na zebraniu obecni są właściciele posiadający przynajmniej 50% udziałów, mogą oni podjąć skuteczną uchwałę.